کوردی عربي فارسی English

حقوق آنلاین

مردم محصول آنچه می‌خوانند، می‌آموزند، می‌فهمند و آنچه تجربه می‌کنند هستند.
جوامع ساخته مردم اند و تعامل افراد با یکدیگر، تبادل نظرها و ارتباطاتشان است که جوامع را شکل می‌دهند.
اینترنت به مردم قدرت می ‌بخشد و جوامع را قادر می‌سازد که آزاد باشند. به همین دلیل حکومت‌ها همواره به دنبال محدود کردن و کنترلش هستند.
کنترل اینترنت در واقع کنترل مردم است
اینترنت نقشی حیاتی در حمایت از توسعه پایدار انسانی و ترویج دموکراسی بازی می کند.

با حقوق آنلاین خود آشنا شوید
بر اساس
1
۱. جهان شمولی و برابری
همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از کرامت و حقوق برابر برخوردارند. این اصل باید در فضای مجازی نیز محترم شمرده و حفاظت شود.
2
۲. حقوق و عدالت اجتماعی
اینترنت فضایی برای ارتقا، حفاظت و تحقق حقوق بشر و پیشرفت عدالت اجتماعی است
3
۳. حق دسترسی
دسترسی به اینترنت آزاد، امن و باز حق همه افراد است.
4
۴. آزادی بیان و اجتماعات
جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات به صورت آزاد در اینترنت بدون سانسور و بدون هر گونه دخالتی حق همه انسان‌ها است.
5
۵. حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
همه افراد حق برخورداری از حریم خصوصی آنلاین هستند. این شامل عدم نظارت، حق رمزگذاری داده‌ها (انکریپشن) و حق گمنامی آنلاین می شود. همچنین حق حفاظت از داده‌ها که شامل کنترل بر اطلاعات شخصی، نگهداری، پردازش، دفع و افشا است، باید محترم شمرده شود.
6
۶. زندگی، آزادی و امنیت
حق زندگی، آزادی و امنیت در فضای مجازی باید محترم شمرده شود، پاسداری و محقق شود. این حقوق نباید نقض شوند، یا برای نقض حقوق دیگر از آن استفاده شود.
7
۷. گوناگونی
تنوع زبانی و فرهنگی در اینترنت باید ارتقا یابد و نوآوری‌های فنی و سیاسی در جهت تشویق و تسهیل کثرت عقاید حرکت کنند.
8
۸. برابری شبکه‌ای
دسترسی جهانی و آزاد به آنچه در اینترنت است، بدون اولویت‌بندی‌های تبعیض‌آمیز، فیلترینگ یا کنترل ترافیک تجاری، سیاسی و دیگر زمینه‌ها حق همه است.
9
۹.استانداردها و مقررات
ساختار اینترنت، سامانه‌های ارتباطی و قالب‌های دیتا و اسناد باید بر اساس استانداردهای باز باشند تا ضامن سازگاری کامل بین سیستم‌ها مختلف، و فرصت‌های برابر برای همه باشد.
10
۱۰. راهبری
حقوق بشر و عدالت اجتماعی باید سازنده پایه‌های حقوقی و هنجاری‌ای اداره کننده اینترنت باشد. این امر باید به شکلی شفاف و چندجانبه و بر اساس اصول شفافیت٬ مشارکت فراگیر و پاسخگویی صورت گیرد.
اقدام کنید
هدف ما جمع‌آوری 100,000 امضا برای حمایت از منشور
تنها به 68,743 نیاز داریم
امضای دادخواست
اگر با این اصول موافق هستید و می‌خواهید این موافقت را اعلام کنید، خواهش می‌کنیم این دادخواست را که خطاب به دولت‌ها و شرکت‌های مخابراتی تنظیم شده است را امضا کنید.

ما موافقت خود را با حقوق و اصول دهگانه که مندرج در منشور حقوق بشر و اصول برای اینترنتاعلامی می‌کنیم.

ما از دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم که به حقوق بشر در اینترنت احترام بگذارد، از آن محافظت کند و در ارتقا و تحققش بکوشد.

ما از دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم که حقوق و اصول دهگانه اینترنت را به کار گیرد و از اجرایش در همه جا و برای همه اطمینان حاصل کنید.

ما ازدولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم تا این حقوق و اصول را در نظام قضاییش بگنجاند و همچنین پایبندی شرکت‌های مخابراتی و دیگر نهادها را تضمین کند.

ما از بخش خصوصی و شرکت‌های مخابراتی می‌خواهیم تا به این حقوق و اصول به عنوان مسئولیت اجتماعی‌شان نسبت به جامعه نگاه کنند و آنها را معیاری برای سنجش حقوق اینترنتی بپذیرند.
IGMENA will protect your privacy and will not publish your email. Only your name/organisation and country will be published on our website in support of our campaign
Signatures
No
Name/Organisation
Country
66
mazhar hussain
Pakistan
65
1
1
64
ATL
Tunisia
63
Cherkaoui/ISOC
Morocco
62
Nedal Al Salman
Bahrain
61
Shehab Karman
Yemen
60
ASL19
Iran
59
Abderrahman
Morocco
58
Michael Oghia
Serbia
57
samia zayani
Tunisia
56
Motazz Beloua
Tunisia / Iraq
55
Asmae DAOUDI
Morocco
العربية

حقوق آنلاین

مردم محصول آنچه می‌خوانند، می‌آموزند، می‌فهمند و آنچه تجربه می‌کنند هستند.

جوامع ساخته مردم اند و تعامل افراد با یکدیگر، تبادل نظرها و ارتباطاتشان است که جوامع را شکل می‌دهند.

اینترنت به مردم قدرت می ‌بخشد و جوامع را قادر می‌سازد که آزاد باشند. به همین دلیل حکومت‌ها همواره به دنبال محدود کردن و کنترلش هستند.

کنترل اینترنت در واقع کنترل مردم است

اینترنت نقشی حیاتی در حمایت از توسعه پایدار انسانی و ترویج دموکراسی بازی می کند.


1- ۱. جهان شمولی و برابری
همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از کرامت و حقوق برابر برخوردارند. این اصل باید در فضای مجازی نیز محترم شمرده و حفاظت شود.
2- ۲. حقوق و عدالت اجتماعی
اینترنت فضایی برای ارتقا، حفاظت و تحقق حقوق بشر و پیشرفت عدالت اجتماعی است
3- ۳. حق دسترسی
دسترسی به اینترنت آزاد، امن و باز حق همه افراد است.

4- ۴. آزادی بیان و اجتماعات
جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات به صورت آزاد در اینترنت بدون سانسور و بدون هر گونه دخالتی حق همه انسان‌ها است.
5- ۵. حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها
همه افراد حق برخورداری از حریم خصوصی آنلاین هستند. این شامل عدم نظارت، حق رمزگذاری داده‌ها (انکریپشن) و حق گمنامی آنلاین می شود. همچنین حق حفاظت از داده‌ها که شامل کنترل بر اطلاعات شخصی، نگهداری، پردازش، دفع و افشا است، باید محترم شمرده شود.
6- ۶. زندگی، آزادی و امنیت
حق زندگی، آزادی و امنیت در فضای مجازی باید محترم شمرده شود، پاسداری و محقق شود. این حقوق نباید نقض شوند، یا برای نقض حقوق دیگر از آن استفاده شود.


7- ۷. گوناگونی
تنوع زبانی و فرهنگی در اینترنت باید ارتقا یابد و نوآوری‌های فنی و سیاسی در جهت تشویق و تسهیل کثرت عقاید حرکت کنند.

8- ۸. برابری شبکه‌ای
دسترسی جهانی و آزاد به آنچه در اینترنت است، بدون اولویت‌بندی‌های تبعیض‌آمیز، فیلترینگ یا کنترل ترافیک تجاری، سیاسی و دیگر زمینه‌ها حق همه است.

9- ۹.استانداردها و مقررات
ساختار اینترنت، سامانه‌های ارتباطی و قالب‌های دیتا و اسناد باید بر اساس استانداردهای باز باشند تا ضامن سازگاری کامل بین سیستم‌ها مختلف، و فرصت‌های برابر برای همه باشد.

10- ۱۰. راهبری
vحقوق بشر و عدالت اجتماعی باید سازنده پایه‌های حقوقی و هنجاری‌ای اداره کننده اینترنت باشد. این امر باید به شکلی شفاف و چندجانبه و بر اساس اصول شفافیت٬ مشارکت فراگیر و پاسخگویی صورت گیرد.

اقدام کنید
تنها به 68,743 نیاز داریم


Sign the Petition
اگر با این اصول موافق هستید و می‌خواهید این موافقت را اعلام کنید، خواهش می‌کنیم این دادخواست را که خطاب به دولت‌ها و شرکت‌های مخابراتی تنظیم شده است را امضا کنید.

ما موافقت خود را با حقوق و اصول دهگانه که مندرج در منشور حقوق بشر و اصول برای اینترنتاعلامی می‌کنیم.

ما از دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم که به حقوق بشر در اینترنت احترام بگذارد، از آن محافظت کند و در ارتقا و تحققش بکوشد.

ما از دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم که حقوق و اصول دهگانه اینترنت را به کار گیرد و از اجرایش در همه جا و برای همه اطمینان حاصل کنید.

ما ازدولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهیم تا این حقوق و اصول را در نظام قضاییش بگنجاند و همچنین پایبندی شرکت‌های مخابراتی و دیگر نهادها را تضمین کند.

ما از بخش خصوصی و شرکت‌های مخابراتی می‌خواهیم تا به این حقوق و اصول به عنوان مسئولیت اجتماعی‌شان نسبت به جامعه نگاه کنند و آنها را معیاری برای سنجش حقوق اینترنتی بپذیرند.
IGMENA will protect your privacy and will not publish your email. Only your name/organisation and country will be published on our website in support of our campaign